top of page

ANBI publicatieplicht

Stichting Jubilee Campaign Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan Stichting Jubilee Campaign Nederland zijn hierdoor voor de giftgever aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Daarnaast hoeft Stichting Jubilee Campaign Nederland over ontvangen giften of nalatenschappen geen schenkings- of successierechten te betalen. Vanwege de ANBI status is Stichting Jubilee Campaign Nederland verplicht om op diverse punten inzicht te geven in de organisatie. Om het voor u overzichtelijk te maken hebben wij deze informatie hieronder voor u op een rij gezet.

Naam
Stichting Jubilee Campaign Nederland

KvK nummer

41160097

Fiscaal nummer
8055 64 998

Contactgegevens
Zie onze contactgegevens.


Samenstelling bestuur
Annigje Johanna Buwalda (voorzitter)
Danny Smith (secretaris)
Peter Bronsveld (penningmeester)

Beleidsplan
Het beleidsplan kan hier gedownload worden.

Doelstellingen

De Stichting baseert zich op de Bijbel als het onfeilbare en door de Heilige Geest ingegeven woord Gods. Het uitgangspunt van de Stichting is dat alle mensen schepselen van God zijn en daarom recht hebben op vrijheid van denken en op een behandeling die in overeenstemming is met de normen en waarden waarnaar zij leven en zoals die in het woord Gods zijn aangegeven, en welke behandeling is verwoord in een aantal artikelen van de Universele Verklaring van de rechten van de mens en in andere verdragen.

De Stichting heeft ten doel:

  1. het, waar nodig, wereldwijd verdedigen van het recht op leven en het recht op menselijke waardigheid van het moment van de conceptie af tot aan het moment van de natuurlijke dood; en

  2. het nastreven en bereiken van gerechtigdheid voor de onderdrukten; een en ander in de ruimste zin van het woord.

  3. Zij tracht haar doel te bereiken door:

  4. een beroep te doen op de Christenen in Nederland en daarbuiten om met woord en daad hun sympathie te betuigen met diegenen die belemmerd worden in het belijden van hun godsdienst vanwege hun Christelijk geloof of die geheel of gedeeltelijk zijn beroofd van hun mensenrechten;

  5. het opkomen voor het recht van alle Christenen om openlijk uit te komen voor hun geloof;

  6. waar mogelijk het eveneens opkomen voor niet-Christenen die geheel of gedeeltelijk van hun mensenrechten zijn beroofd , mits zij geen geweld gebruikten of geweld propageerden;

  7. het organiseren van publiek protest tegen alle vormen van onmenselijke behandeling van kinderen;

  8. het zijn van de stem van de vervolgde Christenen in de vrije wereld.


Elders op deze website leest u meer over onze missie en visie.

Beloningsbeleid

Bestuursleden en directie van Stichting Jubilee Campaign Nederland vervullen hun taken op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Hen wordt wel gelegenheid geboden om werkelijk gemaakte kosten in verband met hun inzet voor Stichting Jubilee Campaign Nederland te declareren. Ten aanzien van de medewerkers van Stichting Jubilee Campaign Nederland is het bestuur verantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van het arbeidsvoorwaardenbeleid, de hoogte van de actuele salarissen en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten. De salarisschalen worden bepaald aan de hand van cao afspraken voor de beroepsgroep waar de medewerker toe behoort (journalist, jurist, advocaat, enz…). Het salaris van de directeur is nihil. De Arbeidsvoorwaardenregeling die Stichting Jubilee Campaign Nederland gebruikt kan hier gedownload worden.

Verslag activiteiten

Een doorlopende verslaggeving van de activiteiten van Stichting Jubilee Campaign Nederland vindt u op de home pagina van deze website of onder dossiers waar de verslaggeving per campagne is gearchiveerd.

Financiële verantwoording
De meest recente jaarrekening van Stichting Jubilee Campaign Nederland kan hier gedownload worden.

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen

Het meest recente ingevulde Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen kan hier gedownload worden.

bottom of page