top of page

Ons werk

Spreek voor hen die weerloos zijn,
bescherm het recht
van de vertrapten.
Spreek, oordeel rechtvaardig,

geef de armen en behoeftigen hun recht.
(Spreuken 31:8,9 NBV)

In beweging voor recht

Het bijbelse Jubeljaar (Engels: Jubilee) was het jaar van de vrijheid. Al het onrecht dat was ontstaan, werd hersteld. Bezittingen die waren kwijtgeraakt, werden teruggegeven. Slaven kregen hun vrijheid terug. Zo’n Jubeljaar werd elke vijftig jaar gehouden. Blijkbaar moest het onrecht steeds opnieuw worden bestreden. Velen hebben door de eeuwen heen deze strijd voor recht gevoerd. Jubilee Campaign sluit zich aan bij deze beweging van mensen, die gehoor gaven en geven aan de oproep om op te komen voor onderdrukten.

Het is de visie van Jubilee Campaign om solidair te zijn met hen die worden onderdrukt, waar ook ter wereld, en te bewerkstelligen dat hen recht wordt gedaan. Daartoe zijn dit de belangrijkste doelstellingen:

  • het verbeteren en bevorderen van mensenrechten en godsdienstvrijheid, met een bijzondere inzet voor (maar niet beperkt tot) christelijke minderheden die beperkt worden in de uitoefening van hun geloofspraxis;

  • het beschermen en bevorderen van lichamelijke en geestelijke vrijheid, veiligheid en zorg voor kinderen en gezinnen die verweesd of achtergelaten zijn, geen onderkomen hebben,op de vlucht zijn, verdreven zijn uit hun woongebied, slachtoffer zijn van mensenhandel of anderszins te maken hebben met lijden of onrecht;

  • werken aan de vrijlating van mensen die gevangen gehouden worden vanwege hun geloof en mensen met gewetensbezwaren;

  • het langs juridische weg verdedigen van het leven en de waardigheid van de mens, van de biologische geboorte tot de natuurlijke dood, in alle zaken over de gehele wereld waarbij een dergelijke verdediging nodig is; en

  • het bevorderen van vrede, verzoening en herstel in landen die betrokken zijn bij een conflict of daar de naweeën van ondervinden, alsmede in landen die zijn getroffen door natuurrampen of rampen die het gevolg zijn van menselijk handelen, door openbare juridische bijstand, projecten in de burgermaatschappij en elke andere vorm van hulp aan mensen in nood.

bottom of page