top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Wereldkinderdag 2020 - China's verbod op geloofsuitingen


Elk jaar wordt op 20 november over de hele wereld Wereldkinderdag herdacht. Het is de dag waarop door de Verenigde Naties (VN) in 1959 de Verklaring van de Rechten van het Kind werd aangenomen. Op dezelfde dag in 1989 werd door de Algemene Vergadering ook het Verdrag over de Rechten van het Kind ondertekend. Het thema voor 2020 luidde ‘ELK KIND HEEFT ELK RECHT’. Maar niet in China. China verbiedt kinderen om aan elke vorm van geloof uiting te geven. Ook hanteert de Chinese Communistische Partij een streng verbod op geloofsonderwijs ‘achter de voordeur’. Dit is in strijd met de rechten van het kind.


Jubilee Campaign hield een online evenement wat samenviel met de vergadering van de Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De presentatie werd uitgezonden in samenwerking met de International Religious Freedom Ministerial, wat door de Poolse delegatie bij de VN werd ‘gesponsord’ en gefaciliteerd.


Ondanks het feit dat de Volksrepubliek China het verdrag inzake de rechten van het kind heeft ondertekend, heeft het land tot op heden op schandelijke wijze geweigerd om zich te houden aan de afspraken. In 2013 sloeg het VN-Comité voor de Rechten van het Kind alarm over de schending van artikel 14 van het verdrag dat stelt dat "de Staten die partij zijn het recht van het kind op vrijheid van denken, geweten en religie dienen te respecteren." Niet alleen heeft China doelbewust verzuimd om haar verplichtingen ten opzichte van de rechten van het kind na te komen; ouders die hun kinderen iets willen meegeven van hun geloofsovertuiging worden door de Communistische Partij op agressieve wijze vervolgd.


Sprekers met verschillende religieuze overtuigingen deelden hun verhalen over de wijze waarop ze door de Chinese overheid vanwege hun geloofsovertuiging werden gediscrimineerd en vervolgd.

Hieronder enkele van de belangrijke punten die door de experts en getuigen naar voren werden gebracht:


‘Keynote’ spreker Emilie Kao van de Heritage Foundation verklaarde dat "China de menselijke aard van kinderen en de band tussen ouder en kind schendt."

Bob Fu van ChinaAid onthulde dat de Communistische Partij recentelijk nieuwe maatregelen heeft aangekondigd op meerdere niveaus om religieuze vrijheden in China nog verder in te perken. Het eerste niveau omvat de invoer van nieuwe wetten - zo recent als 2017 en 2018 - die inbreuk maken op de vrijheid van religie of overtuiging en het recht om iemands geloof te belijden. Het tweede niveau is op het gebied van onderwijs. China heeft religieus onderwijs in het hele land verboden; in plaats daarvan zijn er wetten aangenomen die atheïstisch en communistisch onderwijs voor alle kinderen verplicht stelt. Bob legde uit dat duizenden kinderen worden gedwongen documenten te ondertekenen waarin ze hun geloof afzweren. Het laatste is op een praktisch niveau: de autoriteiten hebben camera's buiten kerkgebouwen geplaatst om gelovigen op te sporen en te vervolgen.

Henoch, een jonge christelijke gelovige, onthulde tijdens de presentatie de omvang van de vervolging waarmee hij in China te maken kreeg. Hij vertelde dat hij en de andere studenten op school hadden geleerd dat religie streng verboden was. Henoch werd door zijn leraren gediscrimineerd. Hij vertelde: "China komt de verplichtingen uit hoofde van haar eigen grondwet en internationale verdragen niet na. Religie wordt als abnormaal en zelfs illegaal beschouwd. Er zijn veel kinderen en gezinnen die net als ik lijden onder de agressieve maatregelen en worden beroofd van de meest fundamentele mensenrechten, waaronder het recht op godsdienstvrijheid. Het is belangrijk dat we deze verhalen delen."

Xinyang, de dochter van een Falun Gong beoefenaar, vertelde over het leed wat haar werd aangedaan toen haar vader gevangen zat en werd gemarteld vanwege zijn godsdienstige overtuigingen: "Mijn vader werd naar de gevangenis gestuurd vanwege zijn geloof. Hij stierf in het ziekenhuis en verliet ons voor altijd. Ik heb mijn vader maar twee keer in mijn leven gezien. Ik ontmoette hem voor het eerst in de gevangenis toen ik zeven was. Hij was toen al heel erg mager maar hij was blij me te zien. Mijn vader wilde me knuffelen. Ondanks het feit dat ik wist dat dit mijn vader was, was hij in mijn ogen een vreemde. Ik heb er nog altijd spijt van dat ik hem toen niet heb geknuffeld."

Esther, een voormalige christelijke onderwijzeres, sprak over de vervolging die ze ondervond in haar werk als kleuterleidster: "In 2009 begon ik te werken op een kleuteropvang bij meerdere christelijke werkgevers. Ons programma was niet expliciet christelijk maar in 2015 werd ik toch gearresteerd. Het onderwijsbureau richtte het onderzoek niet op het gebruikte studiemateriaal maar uitsluitend op mijn persoonlijke geloofsovertuiging. We hadden een christelijk zomerkamp waarna ik een telefoontje kreeg van de onderwijsafdeling waarin ik werd ondervraagd en werd aanmoedigd mijn geloof en ook mijn betrokkenheid bij de kerk op te geven. Alleen als ik bereid zou zijn om afstand te doen van mijn geloof zou ik mijn baan mogen behouden."

Gao Lei, een beoefenaar van Falun Gong was 14 toen de Chinese Communistische Partij begon met de vervolging van de aanhangers van deze mystieke stroming. Hij herinnert zich de ontberingen en problemen waarmee hij te maken kreeg: "Tijdens het Chinese Nieuwjaar in 2000 viel de plaatselijke politie mijn huis binnen. Een agent trapte de deur in, greep mijn moeder en sloeg haar met haar hoofd tegen de muur. Ik smeekte de politie om te stoppen maar ze negeerden me en riepen: 'Ga weg. Als je dichterbij komt, slaan we jou ook.'”


Ngawang Sangdrol, een bekende Tibetaans-boeddhistische voormalige gewetensgevangene, onthulde hoe gevaarlijk het kan zijn als bekend wordt dat iemand een bepaald geloof aanhangt; “Als je in dienst bent van de overheid, kun je geen religie beoefenen. Ook is het niet mogelijk om toegelaten te worden tot een universiteit als bij de overheid bekend is dat je gelovig bent. Zelfs in de gevangenis kan er alleen in het geheim worden gebeden. Als de bewakers erachter komen dat je bidt, word je uit je cel gehaald en in elkaar geslagen.”

Op basis van de ‘consultatieve status’ die Jubilee Campaign bij de VN heeft is er door de deelnemers en een netwerk van organisaties een gezamenlijke brief opgesteld. Na dit virtuele ‘side event’ werd de brief doorgestuurd aan de VN-delegaties van de Algemene Vergadering. De brief stelt dat "China zich nog steeds schuldig maakt aan schendingen van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind". Ook stellen de verschillende organisaties in de brief dat “China als lid van de VN-Mensenrechtenraad aan een ‘hogere norm’ moet voldoen, om het recht tot deelname aan de VN te behouden. Het blootleggen van de schendingen van mensenrechten in China is essentieel om de groeiende invloed die de Chinese Communistische Partij op de VN heeft het hoofd te bieden”. Jubilee Campaign zal zich blijven inzetten voor het recht wat ieder kind heeft om in vrijheid uiting te geven aan religie of overtuiging.


U kunt de brief (in het Engels) downloaden door HIER te klikken.

Comments


bottom of page