top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Na twintig jaar nog steeds onschuldig in de dodencel


Jubilee Campaign heeft de vertegenwoordiging op zich genomen van Anwar Kenneth, een Pakistaanse christen die al meer dan twintig jaar in de gevangenis zit wegens blasfemie. Anwar werd in 2001 gearresteerd en een jaar later ter dood veroordeeld. In juni 2014 werd de doodstraf in hoger beroep nogmaals door het hooggerechtshof van Lahore bevestigd. Anwar is een ontwikkelde man met een goede opleiding die de Engelse taal beheerst. Hij werkte voorheen als ambtenaar voor het Ministerie van Visserij. Anwar is getrouwd maar heeft geen kinderen.


In de steek gelaten

Voor christenen die in Pakistan worden aangeklaagd voor blasfemie, is het moeilijk om zich in de rechtbank effectief te verdedigen. Veel moslims in Pakistan vinden dat verdachten die zich schuldig hebben gemaakt aan blasfemie tegen de profeet Mohammed, geen recht hebben op een eerlijk proces.


Ook de advocaten die zich beschikbaar stellen voor de verdediging moeten in de ogen van deze extremisten gestraft worden. Voor slachtoffers van de blasfemiewetten is het daarom moeilijk om zich in de rechtbank te verdedigen. In blasfemiezaken haken advocaten vaak na verloop van tijd af omdat ze te maken krijgen met bedreigingen en geweld. Zo is Anwar Kenneth in de afgelopen twintig jaar al tot vijfmaal toe door verschillende advocaten in de steek gelaten.


Toen het team van Jubilee Campaign zich recentelijk in de zaak verdiepte, was de schok groot te constateren dat deze christen broeder al zo lang in de cel zit zonder enige hoop op vrijlating. Ook de familieleden van Anwar hebben doorlopend te maken met bedreigingen en lopen het risico dat het stukje land waar ze over beschikken door de moslimextremisten in beslag wordt genomen. Toen de familie contact opnam met het team van Jubilee Campaign was de wanhoop dan ook voelbaar.


Artikel 295c

De juridische problemen van Anwar begonnen toen op 25 september 2001 een klacht tegen hem werd ingediend op grond van de zogenaamde blasfemiewet, het beruchte artikel 295 van het Pakistaanse strafwetboek. De aanklacht was gebaseerd op een briefwisseling tussen hem en de imam van een moskee in Lahore, Haji Mehmood Zafar. Ook stuurde Anwar Kenneth meerdere brieven over zijn christelijke geloof naar andere moslimleiders.


Onderwerp van discussie was onder andere de stelling dat Jezus (Isa in de moslim traditie) die in de Koran wel erkend wordt als profeet, niet aan het kruis is gestorven en zeker niet uit de dood is opgewekt. In zijn antwoord aan Haji voerde Anwar aan dat Mohammed geen profeet was en dat de koran niet het woord van God was. Ook stelde hij dat alleen Jezus Christus van Nazareth redding kan geven. Het taalgebruik in de brieven was niet beledigend maar was eerder bedoeld als aanzet tot een open discussie over de waarheid van de Islam ten opzichte van het christendom.


In eerste instantie weigerde Anwar om een advocaat aan te stellen. Hij vertrouwde erop dat God hem in de rechtbank terzijde zou staan. Na een proces van bijna een jaar werd hij echter op 18 juli 2002 uiteindelijk ter dood veroordeeld. Ook werd er een boete opgelegd van vijf miljoen rupees (16.000 euro).


Mensenrecht

Jubilee Campaign is dankbaar voor de fondsen die recentelijk beschikbaar zijn gekomen om de zaak van Anwar Kenneth op te pakken. Ook in deze zaak zal Voice for Justice zorgdragen voor de lokale coördinatie en de aansturing van de verdediging. Oprichter en voorzitter Joseph Jansen vertelt; "Godsdienstvrijheid is een fundamenteel mensenrecht dat wordt beschermd door het nationale en internationale recht. Anwar Kenneth heeft een vast geloof in het christelijk geloof. Zijn argumenten en meningen zijn integraal onderdeel van zijn geloofsovertuiging en mogen niet worden geïnterpreteerd als een daad van godslastering."


Volgens advocaat Abdul Hameed Rana is de veroordeling wegens blasfemie onterecht. “Anwar is een vrome gelovige en een onschuldig persoon. Er zijn miljarden mensen in de wereld die hun eigen religie hebben en niet in de islam geloven. Geen van hen zou in een rechtbank vanwege hun geloofsovertuiging mogen worden vervolgd. Anwar Kenneth moet worden vrijgesproken, aangezien hij al 21 jaar van zijn leven achter de tralies heeft doorgebracht voor een overtreding die hij nooit heeft begaan", aldus advocaat Rana. Activist Aneel Edger merkt op zijn beurt op dat een schriftelijke correspondentie tussen twee religieuze leiders die debatteren over hun geloof niet mag worden geïnterpreteerd als een daad van godslastering.


In het begin van 2023 werd het team van Jubilee Campaign verrast door het nieuws dat er bij De Hoge Raad beweging zit in de zaak van Anwar. Wij nodigen u uit om te bidden voor moed en wijsheid als onze advocaat in de rechtszaal pleit voor Anwars vrijlating. Laten we bidden dat hij snel vrijgesproken zal worden.


Referentie:


Commenti


bottom of page