top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Europese parlementariërs spreken zich uit tegen gedwongen bekeringen en seksueel geweld in Pakistan
Brussel, 7 november 2023 – Een gedenkwaardig evenement, georganiseerd in het Europees Parlement door leden van het Europees Parlement, Anja Haga en Charlie Weimers, bracht advocaten, genderexperts, mensenrechtenactivisten en overlevenden samen. Zij uitten hun diepe bezorgdheid over de schrijnende kwestie van gedwongen bekering en seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes uit minderheidsgroepen in Pakistan. Zij riepen op tot alomvattende maatregelen om een einde te maken aan deze praktijken en gerechtigheid voor de slachtoffers te garanderen, in overeenstemming met de internationale mensenrechtennormen. Dit evenement, ondersteund door Internationale NGO's, Jubilee Campaign en Open Doors, wil de aandacht vestigen op ernstige mensenrechtenschendingen tegen minderheden in Pakistan.

 

Onderzoeksrapport

De deelnemers onderstreepten het belang van het onderzoeksrapport ‘Conversion without Consent’, uitgevoerd door Voice for Justice en Jubilee Campaign. Deze studie heeft verontrustende bevindingen aan het licht gebracht: 79% van de ontvoerde christelijke meisjes waren nog geen 18 jaar toen ze onderworpen werden aan ontvoering, gedwongen religieuze bekering, huwelijk en seksueel geweld.

Verontrustende trends omvatten het vervalsen van de leeftijd van de slachtoffers om juridische gevolgen te ontwijken en de afgifte van frauduleuze bekeringscertificaten door bepaalde religieuze instellingen en politieke entiteiten.

 

Europese parlementariërs hebben hun diepe zorgen geuit. Anja Haga, lid van het Europees Parlement (EVP), uitte haar bezorgdheid: "De schendingen van de mensenrechten in Pakistan zijn zeer alarmerend en vereisen dringende aandacht. We kunnen niet werkeloos toekijken terwijl de fundamentele rechten van vrouwen en meisjes uit minderheidsgroepen worden geschonden." Charlie Weimers, lid van het Europees Parlement (ECR), benadrukte: "Het is absoluut noodzakelijk dat we collectief samenwerken om een einde te maken aan het onrecht waarmee minderheidsgemeenschappen worden geconfronteerd. Onze rol in het Europees Parlement is het vergroten van het bewustzijn en het pleiten voor verandering."

 

Inzichten van deskundigen werpen licht op de schrijnende ervaringen van slachtoffers die door deze praktijken worden getroffen. Mirjam Bos, een expert van Jubilee Campaign, deelde het tragische verhaal van Mishal Rasheed, een 15-jarig christelijk meisje dat werd ontvoerd, verhandeld, onderworpen aan een gruwelijke groepsverkrachting, gedwongen zich te bekeren tot de islam en gedwongen met een van haar ontvoerders te trouwen zodat de daders hun aansprakelijkheid konden ontlopen. Ontvoerders dwingen slachtoffers vaak om documenten te ondertekenen waarin zij verklaren dat zij de wettelijke leeftijd voor een huwelijk hebben, evenals hun bereidheid om te trouwen en zich te bekeren. Ze benadrukte: "Het bewijsmateriaal wijst op een verontrustend patroon van misbruik en slachtofferschap van minderheidsmeisjes dat onmiddellijke actie vereist." Rachel Morley, senior onderzoeker op het gebied van christenenvervolging bij Open Doors, benadrukte: "Het lot van deze minderheidsvrouwen en -meisjes onderstreept het belang van het waarborgen van de religieuze vrijheid en het waarborgen van gerechtigheid."

 

Uitdagingen in Pakistan

De status van Pakistan als islamitische staat wordt weerspiegeld in het juridische en beleidskader, waarbij vaak het geloof van de meerderheid wordt bevoordeeld. Terwijl de grondwet van Pakistan het recht op religieuze vrijheid garandeert, beperkt een overheidsinstantie (NADRA) die verantwoordelijk is voor de uitgifte van nationale identiteitskaarten, de religieuze bekering vanuit de islam. Bekering van de islam naar andere religies is sociaal onaanvaardbaar en wordt beschouwd als 'afvalligheid', en kan onder bepaalde interpretaties van de islamitische wet mogelijk met de dood worden bestraft.

 

Het complexe religieuze landschap in Pakistan, beïnvloed door extremistische elementen die radicale interpretaties van religie bevorderen, resulteert in de vervolging en marginalisering van religieuze minderheden. Invloedrijke islamitische groeperingen en overheidsinstanties, zoals de Raad voor Islamitische Ideologie en het Ministerie van Religieuze Zaken, hebben zich verzet tegen het uitvaardigen van wetten tegen gedwongen bekeringen, omdat ze beweren dat deze in strijd zijn met islamitische principes.

 

De rol van verschillende belanghebbenden

Bij gedwongen geloofsbekeringen van minderheidsmeisjes zijn verschillende belanghebbenden binnen de moslimgemeenschap betrokken, waaronder religieuze geestelijken, politieke leiders, politie en rechters. Deze bekeringen worden vaak oogluikend toegestaan vanwege de belofte van hemelse beloningen in het hiernamaals, in overeenstemming met de islamitische overtuigingen. Akmal Bhatti, een Pakistaanse christelijke advocaat en politicus, merkt op dat de politie vaak blijk geeft van vooroordelen ten gunste van invloedrijke partijen, en kindhuwelijken worden afgeschilderd als relaties met wederzijds goedvinden. De politie is terughoudend in het uitvoeren van eerlijk onderzoek.

 

Dringende behoefte aan actie

De kwestie van gedwongen bekering en seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen uit minderheidsgroepen in Pakistan vormt een ernstige schending van mensenrechten. Het vereist onmiddellijke en alomvattende actie om de rechten en het welzijn van religieuze minderheden te beschermen.

 

De rol van het Europees Parlement

De deelnemers riepen de Europese parlementariërs op om diplomatieke kanalen te gebruiken, het bewustzijn te vergroten en te pleiten voor wetshervormingen om de gedwongen geloofsbekeringen en het seksuele geweld in Pakistan aan te pakken. Joseph Jansen, belangenbehartiger bij Jubilee Campaign, presenteerde de aanbevelingen ter overweging aan het Europees Parlement.

 

  1. Organiseer een hoorzitting met slachtoffers en getroffen families van gedwongen religieuze bekeringen in Pakistan.

  2. Een debat op gang brengen over gedwongen bekeringen en een resolutie voorstellen waarin Pakistan wordt aangespoord een wet tegen gedwongen bekeringen in te voeren die voldoet aan de internationale normen van godsdienstvrijheid. En wetten in te voeren ter beperking van kinderhuwelijken door een minimum huwbare leeftijd van 18 jaar vast te stellen voor zowel jongens als meisjes.

  3. Een brief uitbrengen aan de belangrijkste autoriteiten in Pakistan, waarin deze worden opgeroepen zinvolle maatregelen te nemen om minderheden te beschermen tegen gedwongen religieuze bekering en seksueel geweld.

  4. Een bezoek regelen van Europese parlementariërs aan Pakistan voor zinvolle discussies met belangrijke belanghebbenden over het verbeteren van de omstandigheden op het gebied van godsdienstvrijheid.

  5. Een bezoek regelen van de Speciale Gezant voor de Bevordering van Godsdienstvrijheid en Levensovertuiging buiten de EU aan Pakistan om de situatie op het terrein van godsdienstvrijheid te beoordelen.

  6. Moedig de Europese Commissie en de EDEO aan om de EU-delegatie Pakistan, een begunstigde van de SAP+-status, te laten ondervragen en praktische aanbevelingen te doen.

 

Klik HIER om de video te bekijken die gemaakt is ter gelegenheid van de presentatie in het Europees Parlement. Een ondertiteling is beschikbaar door bij instellingen te kiezen voor ‘automatisch vertalen’.

bottom of page